Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  24.05.2019 16:00:01
Дата здійснення дії: 24.05.2019
Вид інформації:  Спростування
Повне найменування:  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖИДАЧІВСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВИЙ КОМБІНАТ»
Код за ЄДРПОУ:  00278801
Текст повідомлення: 

Публічне акціонерне товариство «Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат»  (код ЄДРПОУ-00278801) повідомляє, що 24.05.2019 року Товариством виявлено розміщення недостовірної інформації в Річній інформації за 2018 рік, яке виникло з технічних причин, а саме:  було розміщено попередньо сформований звіт без збереження корегуваннь щодо змін в АКТИВІ Балансу по статті «Основні засоби» в сумі 224 тис. грн. в зв'язку зі зміною критерію суттєвості по основних засобах та  пов’язані з цим зміни в інших розділах звітності.

Недостовірну річну інформацію за 2018 рік було оприлюднено шляхом її розміщення на власному веб-сайті (http://00278801.smida.gov.ua/) та подано до НКЦПФР – 26.04.2019 року.

Товариство спростовує зазначену розкриту недостовірну регулярну річну інформацію за 2018 рік.

Разом з тим повідомляємо, що ПАТ «ЖЦПК» вжито заходів щодо спростування оприлюдненої недостовірної річної інформації за 2018 рік шляхом розміщення на сайті ПАТ «ЖЦПК» (http://00278801.smida.gov.ua/) повідомлення про виявлення недостовірної Інформації та оприлюднено виправлену Річну інформацію за 2018 рік.  - 24.05.2019 р.

Перелік виправлень в Річній інформації за 2018 рік:

  1. Звіт про фінансовий стан за 2018 р.:

    АКТИВ

ст. «Основні засоби» (рядок 1010, стовбчик 4) – було 150 847 тис. грн., стало 150 623 тис. грн.;

- первісна вартість (рядок 1011, стовбчик 4) – було 384 096 тис. грн., стало 381 253 тис. грн.;

- знос (рядок 1012, стовбчик 4) – було 233 249 тис. грн., стало 230 630 тис. грн.;

ст. «Усього за розділом І» (рядок 1095, стовбчик 4) –  було 151 208 тис. грн., стало 150 984 тис. грн.;

ст. «Баланс» (рядок 1900, стовбчик 4) –  було 243 094 тис. грн., стало 242 870 тис. грн.

         ПАСИВ

ст. «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» (рядок 1420, стовбчик 4) –

      було -254 755 тис. грн., стало -254 979 тис. грн.;

ст. «Усього за розділом І» (рядок 1495, стовбчик 4) – було -228 806 тис. грн., стало -229 030 тис. грн.;

ст. «Баланс» (рядок 1900, стовбчик 4) –  було 243 094 тис. грн., стало 242 870 тис. грн.

  1. Звіт про сукупний дохід за 2018 рік:

ст. «Інші доходи» (рядок 2240, За звітний період ) –  було 198 тис. грн., стало 132 тис. грн.;

ст. «Інші витрати» (рядок 2270, За звітний період ) –  було 0 тис. грн., стало 158 тис. грн.;

ст. «Прибуток» (рядок 2290 , За звітний період ) –  було 6 401 тис. грн., стало 6 177 тис. грн.;

ст. «Прибуток» (рядок 2350 , За звітний період ) –  було 6 401 тис. грн., стало 6 177 тис. грн.;

ст. «Сукупний дохід» (рядок 2465 , За звітний період ) –  було 6 401 тис. грн., стало 6 177 тис. грн.;

  1. Звіт про власний капітал за 2018 рік:

ст. «Чистий прибуток (збиток) за звітний період» (рядок 4100, стовпчик 7) –  було 6 401 тис. грн.,

     стало 6 177 тис. грн.;

ст. «Чистий прибуток (збиток) за звітний період» (рядок 4100, стовпчик 10) –  було 6 401 тис. грн.,

      стало 6 177 тис. грн.;

ст. «Разом змін у капіталі» (рядок 4295, стовбчик 7) –  було 6 401 тис. грн., стало 6 177 тис. грн.;

ст. «Разом змін у капіталі» (рядок 4295, стовбчик 10) –  було 6 401 тис. грн., стало 6 177 тис. грн.;

ст. «Залишок на кінець року» (рядок 4300, стовбчик 7) – було -254 755 тис. грн.,

     стало -254 979 тис. грн.;

ст. «Залишок на кінець року» (рядок 4300, стовбчик 10) – було -228 806 тис. грн.,

     стало -229 030 тис. грн.;

  1. Розділ  XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

ст. 2. «Інформація щодо вартості чистих активів емітента» - Розрахункова вартість чистих активів – було -228 806 тис. грн., стало -229 030 тис. грн.

Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом за звiтний перiод становить: було -251 614 тис. грн., стало -251 838 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i скоригованим статутним капiталом за звiтний перiод становить: було -251 614 тис. грн., стало -251 838 тис. грн.

5. Розділ XI. Опис бізнесу

ст. Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента - Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом за звiтний перiод становить: було -251 614 тис. грн., стало -251 838 тис. грн.

Керуючий санацією ПАТ «ЖЦПК»                              Рудницький О. С.