Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 04.02.2011
Дата публікації 04.02.2011 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Жидачівський целюлозно - паперовий комбінат"
Юридична адреса* 81700 Львівська обл., м. Жидачів, вул. Фабрична, 4
Керівник* Корсунський М. М. - В. о. голови правління. Тел: 0323931809
E-mail* plan2@zppf.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
Відкрите акціонерне товариство "Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат"
Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
Україна, Львівська обл., 81700, м. Жидачів, вул. Фабрична, 4.

Шановні акціонери!

Відкрите акціонерне товариство "Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат" (ВАТ "ЖЦПК") повідомляє Вас, що 17 лютого 2011 року о 13.00 годині за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, пл. Шевченко, 4-А, ЗАТ «ГОТЕЛЬ «ЖОВТНЕВИЙ», конференц-зал «Б», відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.
Повідомляємо Вас, що до порядку денного (переліку питань, що виносяться на голосування) Загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 17 лютого 2011 року, включено додаткове питання:

- Про попереднє схвалення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2010 рік, які можуть вчинятись товариством у період з 17 лютого 2011 року по 17 лютого 2012 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

Таким чином, порядок денний загальних зборів акціонерів Товариства
складається з наступних питань
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009 рік.
3. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2009 рік.
4. Звіт Спостережної ради Товариства за 2009 рік.
5. Затвердження фінансової звітності Товариства за 2009 рік.
6. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи за 2009 рік.
7. Про зміну найменування акціонерного товариства з Відкритого акціонерного товариства "Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат" на Публічне акціонерне товариство "Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат".
8. Прийняття рішення про зміну форми існування акцій Товариства. Про переведення випуску акцій Товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму (дематеріалізація випуску).
9. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
10. Відміна діючих та затвердження нових Положень, що регламентують діяльність органів управління Товариства.
11. Відкликання та обрання Голови та членів Правління Товариства.
12. Відкликання та обрання Голови та членів Спостережної (Наглядової) ради Товариства.
13. Відкликання та обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Про обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, затвердження умов договору з депозитарієм на обслуговування емісії цінних паперів Товариства.
15. Про обрання зберігача, у якого Товариством будуть відкриті рахунки в цінних паперах власникам акцій, затвердження умов договору зі зберігачем про відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій Товариства.
16. Про припинення дії договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства, визначення дати припинення ведення реєстру.
17. Затвердження Рішення про переведення випуску іменних акцій Товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму (рішення про дематеріалізацію випуску акцій).
18. Визначення способу персонального повідомлення акціонерів Товариства про прийняте рішення про дематеріалізацію випуску акцій Товариства.
19. Про попереднє схвалення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2010 рік, які можуть вчинятись товариством у період з 17 лютого 2011 року по 17 лютого 2012 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
Відкритого акціонерного товариства «Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат», тис. грн.

№ п/п Найменування показника Період
Звітний (2009 рік) Попередній(2008 рік)
1. Усього активів 325389 343442
2. Основні засоби 184781 169538
3. Довгострокові фінансові інвестиції 11 11
4. Запаси 26443 34688
5. Сумарна дебіторська заборгованість 83963 78257
6. Грошові кошти та їх еквіваленти 352 14211
7. Нерозподілений прибуток -108681 - 66289
8. Власний капітал -17802 31978
9. Статутний капітал 22808 30196
10. Довгострокові зобов'язання - -
11. Поточні зобов'язання 343191 311464
12. Чистий прибуток (збиток) -42392 - 104913
13. Середньорічна кількість акцій, шт. 456165585 603912990
14. Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду, шт. - -
15. Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
16. Чисельність працівників на кінець періоду, осіб 2065 2347

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 17 лютого 2011 року з 12.00 год. до 12.40 год. за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, пл. Шевченко, 4-А, ЗАТ «ГОТЕЛЬ «ЖОВТНЕВИЙ», конференц-зал «Б».
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до реєстру (переліку) акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 17 лютого 2011 року.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.
Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 16 лютого 2011 року (включно), по вівторках, з 10.00 год. до 16.00 год. (виключаючи обідню перерву з 12.00 год. до 13.00 год.) за адресою: Україна, Львівська обл., 81700, м. Жидачів, вул. Фабрична, 4, Відкрите акціонерне товариство "Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат". Відповідальна особа за ознайомлення з документами зборів - Мусійко Олена Петрівна – провідний економіст відділу бюджетування та економічного аналізу товариства.
17 лютого 2011 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Телефон для довідок (03239) 21-471.
Правління Відкритого акціонерного товариства
"Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат"
Інформацію щодо включення додаткового питання до порядку денного зборів опубліковано в газеті "Відомості ДКЦПФР" № 19 від 31.01.2011 р. та газеті "Високий замок" № 20 від 02.02.2011 р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади В. о. голови правління Корсунський М. М.
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 04.02.2011
(дата)