Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 24.02.2011
Дата публікації 25.02.2011 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Жидачівський целюлозно - паперовий комбінат"
Юридична адреса* 81700 Львівська обл., м. Жидачів, вул. Фабрична, 4
Керівник* Корсунський М. М. - В. о. голови правління. Тел: 0323931809
E-mail* plan2@zppf.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
Відкрите акціонерне товариство "Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат"
Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
Україна, Львівська обл., 81700, м. Жидачів, вул. Фабрична, 4.

Шановні акціонери!

Відкрите акціонерне товариство "Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат" (ВАТ "ЖЦПК") повідомляє Вас, що 19 квітня 2011 року о 13.00 годині за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, пл. Шевченко, 4-А, ЗАТ «ГОТЕЛЬ «ЖОВТНЕВИЙ», конференц-зал «Б», відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 19 квітня 2011 року з 12.00 год. до 12.40 год. за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, пл. Шевченко, 4-А, ЗАТ «ГОТЕЛЬ «ЖОВТНЕВИЙ», конференц-зал «Б».

Порядок денний загальних зборів акціонерів
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009 рік.
3. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2009 рік.
4. Звіт Спостережної (Наглядової) ради Товариства за 2009 рік.
5. Затвердження фінансової звітності Товариства за 2009 рік.
6. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи за 2009 рік.
7. Про зміну найменування акціонерного товариства з Відкритого акціонерного товариства "Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат" на Публічне акціонерне товариство "Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат".
8. Прийняття рішення про зміну форми існування акцій Товариства. Про переведення випуску акцій Товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму (дематеріалізація випуску).
9. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
10. Відміна діючих та затвердження нових Положень, що регламентують діяльність органів управління Товариства.
11. Відкликання та обрання Голови та членів Правління Товариства.
12. Відкликання та обрання Голови та членів Спостережної (Наглядової) ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Спостережної (Наглядової) ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових або трудових договорів з Головою та членами Спостережної (Наглядової) ради.
13. Відкликання та обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Про обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, затвердження умов договору з депозитарієм на обслуговування емісії цінних паперів Товариства.
15. Про обрання зберігача, у якого Товариством будуть відкриті рахунки в цінних паперах власникам акцій, затвердження умов договору зі зберігачем про відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій Товариства.
16. Про припинення дії договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства, визначення дати припинення ведення реєстру та зазначення дати припинення здійснення операцій за особовими рахунками номінальних утримувачів.
17. Про встановлення порядку вилучення сертифікатів цінних паперів випуску, що дематеріалізувався.
18. Визначення способу персонального повідомлення акціонерів Товариства про прийняте рішення про дематеріалізацію випуску акцій Товариства, фондових бірж (в разі необхідності) та номінальних утримувачів, зареєстрованих в реєстрі власників іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується.
19. Затвердження Рішення про переведення випуску іменних акцій Товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму (рішення про дематеріалізацію випуску акцій).
20. Про попереднє схвалення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2010 рік, які можуть вчинятись товариством у період з 19 квітня 2011 року по 19 квітня 2012 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
Відкритого акціонерного товариства «Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат», тис. грн.

№ п/п Період
Звітний (2009 рік) Попередній(2008 рік)
1. Усього активів 325389 343442
2. Основні засоби 184781 169538
3. Довгострокові фінансові інвестиції 11 11
4. Запаси 26443 34688
5. Сумарна дебіторська заборгованість 83963 78257
6. Грошові кошти та їх еквіваленти 352 14211
7. Нерозподілений прибуток -108681 - 66289
8. Власний капітал -17802 31978
9. Статутний капітал 22808 30196
10. Довгострокові зобов'язання - -
11. Поточні зобов'язання 343191 311464
12. Чистий прибуток (збиток) -42392 - 104913
13. Середньорічна кількість акцій, шт. 456165585 603912990
14. Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду, шт. - -
15. Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
16. Чисельність працівників на кінець періоду, осіб 2065 2347

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до реєстру (переліку) акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 19 квітня 2011 року.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.
Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 18 квітня 2011 року (включно), по вівторках, з 10.00 год. до 16.00 год. (виключаючи обідню перерву з 12.00 год. до 13.00 год.) за адресою: Україна, Львівська обл., 81700, м. Жидачів, вул. Фабрична, 4, Відкрите акціонерне товариство "Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат". Відповідальна особа за ознайомлення з документами зборів - Мусійко Олена Петрівна – провідний економіст відділу бюджетування та економічного аналізу товариства.
19 квітня 2011 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Телефон для довідок (03239) 21-471.
Правління Відкритого акціонерного товариства
"Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат"

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковано у газеті "Відомості ДКЦПФР" № 37 від 24.02.2011 р. та газеті "Дивіденти. Львівщина" № 3-4 від 22.02.2011
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади В. о. голови правління Корсунський М. М.
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 25.02.2011
(дата)