Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 13.08.2012
Дата публікації 14.08.2012 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Жидачівський целюлозно - паперовий комбінат"
Юридична адреса* 81700 Львівська обл., м. Жидачів, вул. Фабрична, 4
Керівник* Корсунський М. М. - В. о. голови правління. Тел: 0323931809
E-mail* plan2@zppf.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
Відкрите акціонерне товариство "Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат"
Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
Україна, Львівська обл., 81700, м. Жидачів, вул. Фабрична, 4.


Шановні акціонери!

Відкрите акціонерне товариство "Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат" повідомляє Вас, що 20 вересня 2012 року о 13.00 годині за адресою: Україна, Львівська область, м. Жидачів, вул. Шевченка, буд. 1, міський будинок культури «Папірник», відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 20 вересня 2012 року з 12.00 год. до 12.50 год. за адресою: Україна, Львівська область, м. Жидачів, вул. Шевченка, буд. 1, міський будинок культури «Папірник».
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 14.09.2012 року.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.
Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 19 вересня 2012 року (включно) з 10.00 год. до 16.00 год. (виключаючи обідню перерву з 12.00 год. до 13.00 год.) за адресою: Україна, Львівська обл., 81700, м. Жидачів, вул. Фабрична, 4, Відкрите акціонерне товариство "Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат". Відповідальна особа за ознайомлення з документами зборів - Мусійко Олена Петрівна – провідний економіст відділу бюджетування та економічного аналізу товариства.
20 вересня 2012 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.


Перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний загальних зборів акціонерів):

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2010 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
5. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2010 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
7. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
8. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2010 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
9. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
10. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік.
11. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.
12. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2010 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства.
13. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2011 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства.
14. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2012 рік.
15. Про зміну найменування акціонерного товариства з Відкритого акціонерного товариства "Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат" на Публічне акціонерне товариство "Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат".
16. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
17. Відміна діючих та затвердження нових Положень, що регламентують діяльність органів управління Товариства.
18. Відкликання та обрання Голови та членів Правління Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
Відкритого акціонерного товариства «Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат», тис. грн.

№ п/п Найменування показника Період
2011 рік 2010 рік 2009 рік
1. Усього активів 347033 343104 325389
2. Основні засоби 172214 186921 184781
3. Довгострокові фінансові інвестиції 11 11 11
4. Запаси 42654 34655 26443
5. Сумарна дебіторська заборгованість 107701 95418 83963
6. Грошові кошти та їх еквіваленти 2529 706 352
7. Нерозподілений прибуток -161815 -174237 -108681
8. Власний капітал -69556 -83358 -17802
9. Статутний капітал 22808 22808 22808
10. Довгострокові зобов'язання - - -
11. Поточні зобов'язання 416589 426462 343191
12. Чистий прибуток (збиток) 13802 -65556 -42392
13. Середньорічна кількість акцій, шт. 456165585 456165585 456165585
14. Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду,шт. - - -
15. Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - - -
16. Чисельність працівників на кінець періоду,осіб 1839 1932 2065

Телефон для довідок (03239) 21-471.
ВАТ "ЖЦПК"

Повідомлення про проведення зборів опубліковано в газеті "Відомості ДКЦПФР" № 152 від 13.08.2012 р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади В. о. голови правління Корсунський М. М.
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 14.08.2012
(дата)