Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 04.10.2013
Дата публікації 04.10.2013 08:46:08
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Жидачівський целюлозно - паперовий комбінат"
Юридична адреса* 81700 Львівська обл., м. Жидачів, вул. Фабрична, 4
Керівник* Корсунський М. М. - Голова правління. Тел: 0323931809
E-mail* plan2@zppf.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
Відкрите акціонерне товариство "Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат"
Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
Україна, Львівська обл., 81700, м. Жидачів, вул. Фабрична, 4.

Шановні акціонери!

Відкрите акціонерне товариство "Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат" повідомляє Вас, що 20 листопада 2013 року о 13.00 годині за адресою: Україна, Львівська область, м. Жидачів, вул. Фабрична, буд. 4, ВАТ «ЖЦПК» (зал засідань), відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 20 листопада 2013 року з 12.20 год. до 12.50 год. за адресою: Україна, Львівська область, м. Жидачів, вул. Фабрична, буд. 4, ВАТ «ЖЦПК» (зал засідань).
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 14.11.2013 року.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.
Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 19 листопада 2013 року (включно) з 10.00 год. до 16.00 год. (виключаючи обідню перерву з 12.00 год. до 13.00 год.) за адресою: Україна, Львівська обл., 81700, м. Жидачів, вул. Фабрична, 4, Відкрите акціонерне товариство "Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат". Відповідальна особа за ознайомлення з документами зборів - Мусійко Олена Петрівна – провідний економіст відділу бюджетування та фінансового аналізу товариства.
20 листопада 2013 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.


Перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний загальних зборів акціонерів):

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
8. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2012 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства.
9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2013 рік.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Правління Товариства.
11. Обрання Голови і членів Правління Товариства.
12. Про зміну найменування акціонерного товариства з Відкритого акціонерного товариства "Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат" на Публічне акціонерне товариство "Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат".
13. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
14. Відміна діючих та затвердження нових Положень, що регламентують діяльність органів управління Товариства.


Основні показники фінансово-господарської діяльності
Відкритого акціонерного товариства «Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат», тис. грн.

№ п/п Найменування показника Період
2011 рік 2012 рік
1. Усього активів 328175 257749
2. Основні засоби 189959 178227
3. Довгострокові фінансові інвестиції 11 11
4. Запаси 23841 20998
5. Сумарна дебіторська заборгованість 89564 43480
6. Грошові кошти та їх еквіваленти 2529 137
7. Нерозподілений прибуток -122115 -169163
8. Власний капітал -96166 -143214
9. Статутний капітал 22808 22808
10. Довгострокові зобов'язання 0 0
11. Поточні зобов'язання 416589 392927
12. Чистий прибуток (збиток) - 12809 -47048
13. Середньорічна кількість акцій, шт. 456165585 456165585
14. Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду, шт. - -
15. Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
16. Чисельність працівників на кінець періоду, осіб 1840 1415

Телефон для довідок (03239) 21-471.
ВАТ "ЖЦПК"

Повідомлення про проведення зборів опубліковано в бюлетені "Відомості НКЦПФР" №182 від 27.09.2013 р. та в газеті "Дивіденди - Львівщина" №3-4 (29-30) від 27.09.2013
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Корсунський М. М.
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 04.10.2013
(дата)