Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 25.02.2014
Дата публікації 25.02.2014 16:42:19
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат"
Юридична адреса* 81700 Львівська обл., м. Жидачів, вул. Фабрична, 4
Керівник* Корсунський Микола Миколайович - Голова правління. Тел: (03239)3-18-32
E-mail* plan2@zppf.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
Відкрите акціонерне товариство "Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат"
Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
Україна, Львівська обл., 81700, м. Жидачів, вул. Фабрична, 4.

Шановні акціонери!

Відкрите акціонерне товариство "Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат" повідомляє Вас, що 16 квітня 2014 року о 09.00 годині за адресою: Україна, Львівська область, м. Жидачів, вул. Фабрична, буд. 4, ВАТ «ЖЦПК» (зал засідань), відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 16 квітня 2014 року з 08.30 год. до 09.00 год. за адресою: Україна, Львівська область, м. Жидачів, вул. Фабрична, буд. 4, ВАТ «ЖЦПК» (зал засідань).
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 10.04.2014 року.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.
Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 15 квітня 2014 року (включно) з 10.00 год. до 16.00 год. (виключаючи обідню перерву з 12.00 год. до 13.00 год.) за адресою: Україна, Львівська обл., 81700, м. Жидачів, вул. Фабрична, 4, Відкрите акціонерне товариство "Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат". Відповідальна особа за ознайомлення з документами зборів - Мусійко Олена Петрівна – провідний економіст відділу бюджетування та фінансового аналізу товариства.
16 квітня 2014 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.
Шановні акціонери! Повідомляємо Вам, що у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI, Відкрите акціонерне товариство "Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат" повинно змінити назву на Публічне акціонерне товариство та затвердити Статут у новій редакції. У разі неприйняття рішення про затвердження змін до Статуту, до акціонерного товариства буде застосовано штрафні санкції. У зв’язку з чим, просимо підтримати та проголосувати за Статут у новій редакції на загальних зборах.


Перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний загальних зборів акціонерів):

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
8. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2013 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства.
9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік.
10. Про зміну найменування акціонерного товариства з Відкритого акціонерного товариства "Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат" на Публічне акціонерне товариство "Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат".
11. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
12. Відміна діючих та затвердження нових Положень, що регламентують діяльність органів управління Товариства.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.
14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
16. Обрання Голови Наглядової ради Товариства з числа обраних членів Наглядової ради.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
Відкритого акціонерного товариства «Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат», тис. грн.

№ п/п Найменування показника Період
2013 рік 2012 рік
1. Усього активів 226292 257749
2. Основні засоби 160643 178227
3. Довгострокові фінансові інвестиції 11 11
4. Запаси 15593 20998
5. Сумарна дебіторська заборгованість 35957 43480
6. Грошові кошти та їх еквіваленти 536 137
7. Нерозподілений прибуток -194021 -169163
8. Власний капітал -168072 -143214
9. Статутний капітал 22808 22808
10. Довгострокові зобов'язання 0 0
11. Поточні зобов'язання 394364 400963
12. Чистий прибуток (збиток) -24858 -47048
13. Середньорічна кількість акцій, шт.456165585 456165585
14. Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду, шт. - -
15. Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
16. Чисельність працівників на кінець періоду, осіб
1096 1415

Телефон для довідок (03239) 21-471.
ВАТ "ЖЦПК"

Повідомлення опубліковано в друкованих виданнях: бюлетень "Відомості НКЦПФР" № 38 від 25.02.2014 року та газета "Дивіденди-Львівщина" №1-2 від 25.02.2014 року
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Корсунський Микола Миколайович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 25.02.2014
(дата)