Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Керуючий санацiєю       Рудницький О. С.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 30.08.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖИДАЧIВСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВИЙ КОМБIНАТ»
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 81700 м. Жидачiв вул. Фабрична, 4
4. Код за ЄДРПОУ 00278801
5. Міжміський код та телефон, факс (03239) 24-095 (03239) 24-053
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 30.08.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 00278801.smida.gov.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п Дата зміни Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6 7
1 15.08.2017 29.08.2017 ПЗНВIФ"Сьомий" КУА"Сварог Ессет Менеджмент" 33499232-233821 21.313555 19.218134
Зміст інформації:
За наслiдками отримання емiтентом 29.08.2017 року вiд особи, яка здiйснює облiк права власностi на акцiї емiтента у депозитарнiй системi України, реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИДАЧIВСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВИЙ КОМБIНАТ» станом на 15.08.2017 року (вих. №142091зв вiд 18.08.2017 року) ПАТ «ЖЦПК» повiдомляє про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме:
станом на дату облiку 15.08.2017 року розмiр частки акцiонера-юридичної особи ПЗНВIФ"Сьомий" КУА"Сварог Ессет Менеджмент" (мiсцезнаходження – Госпiтальна, буд.12-д, Київ, 01901) зменшився, але становить не менше 10 вiдсоткiв голосуючих акцiй.
Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй до змiни розмiру пакета акцiй - 21,313555 %.
Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй пiсля змiни розмiру пакета акцiй – 19,218134 %.
Вiдомостi про розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни розмiру пакета акцiй не надається у зв’язку iз вiдсутнiстю зазначеної iнформацiї в iнформацiйнiй довiдцi щодо iнформацiї про акцiонерiв, якi володiють 10% та бiльше вiдсоткiв статутного капiталу емiтента станом на 27.12.2016 року, отриманiй емiтентом вiд ПАТ «НДУ» (вих. №124243 вiд 04.01.2017 року).
Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля змiни розмiру пакета акцiй – 20,230369 %.