Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Тимчасово виконуючий обов'язки Голови Правлiння       Чмихал Д. П.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 06.06.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЖИДАЧIВСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВИЙ КОМБIНАТ"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 81700 Львiвська область, м. Жидачiв вул. Фабрична, буд. 4
4. Код за ЄДРПОУ 00278801
5. Міжміський код та телефон, факс (3239) 31809 (3239) 31809
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://00278801.smida.gov.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
02.06.2016 припинено повноваження Голова Правлiння Корсунський Микола Миколайович
0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИДАЧIВСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВИЙ КОМБIНАТ» вiд 02.06.2016 року у зв’язку з виробничою необхiднiстю вiдсторонено Голову Правлiння Корсунського Миколу Миколайовича вiд здiйснення повноважень. Повноваження призупиненi з 03.06.2016 р. Останнiй день виконання повноважень 02.06.2016 року, посадова особа перебувала на посадi з 20.11.2013 року, не має частки у статутному капiталi емiтента, не надала згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
02.06.2016 призначено Тимчасово виконуючий обов'язки Голови Правлiння Чмихал Дмитро Павлович
0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИДАЧIВСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВИЙ КОМБIНАТ» вiд 02.06.2016 року у зв’язку з виробничою необхiднiстю обрано з 03.06.2016 року Тимчасово виконуючого обов’язки Голови Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИДАЧIВСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВИЙ КОМБIНАТ» Чмихала Дмитра Павловича, посадову особу призначено до переобрання, не має частки у статутному капiталi емiтента, протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади Заступника Голови Правлiння ПАТ «Днiпроазот», ПАТ «СЗФ», ПАТ МГЗК, не надав згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.