Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Керуючий санацiєю       Рудницький О.С.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 20.06.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖИДАЧIВСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВИЙ КОМБIНАТ»
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 81700 м. Жидачiв вул. Фабрична, 4
4. Код за ЄДРПОУ 00278801
5. Міжміський код та телефон, факс (03239) 3-18-09 (03239) 3-18-32
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 20.06.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Вiдомостi НКЦПФР
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 00278801.smida.gov.ua в мережі Інтернет 20.06.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про винесення ухвали про санацію емітента

№ з/п Дата винесення ухвали про санацію емітента Строк санації Керуючий санацією (найменування або прізвище, ім'я, по батькові) Місцезнаходження або місце проживання керуючого санацією
1 2 3 4 5
1 10.08.2016 18 Рудницький Олександр Станiславович 49000 Днiпро вул. 152 Дивiзiї, буд. 2а, кв. 43
Зміст інформації:
Дата винесення судом ухвали про проведення санацiї боржника - 10.08.2016 р.
Дата, коли емiтент дiзнався чи мав дiзнатися про винесення судом ухвали про його санацiю - 10.08.2016 р.
Найменування суду, який винiс ухвалу про санацiю емiтента - Господарський суд Львiвської областi.
Дата винесення ухвали - 10.08.2016 р.
Вiдповiдно Ухвали Господарського суду Львiвської областi вiд 10.08.2016 року у справi № 914/4160/14 строк санацiї боржника – Публiчного акцiонерного товариства «Жидачiвський целюлозно-паперовий комбiнат» складає шiсть мiсяцiв.
Вiдповiдно Ухвали Господарського суду Львiвської областi вiд 24.05.2017 року у справi № 914/4160/14 продовжено строк процедури санацiї Публiчного акцiонерного товариства «Жидачiвський целюлозно-паперовий комбiнат» на дванадцять мiсяцiв. Таким чином, загальний строк санацiї складає 18 мiсяцiв
Основний змiст схваленого плану санацiї - виконання ремонтних робiт технологiчного обладнання, придбання сировини i матерiалiв, проведення оптимiзацiї виробничих потужностей, реорганiзацiю системи управлiння персоналом та вiдновлення виробництва ПАТ «ЖЦПК».
Найменування або прiзвище, iм'я й по батьковi, мiсцезнаходження або мiсце проживання керуючого санацiєю, призначеного судом - Рудницький Олександр Станiславович, адреса проживання: 49000, м. Днiпро, вул. 152 Дивiзiї, буд. 2а, кв. 43)
24.05.2017 року Ухвалою Господарського суду Львiвської областi у справi № 914/4160/14 продовжено термiн санацiї на 1 рiк та затверджено уточнений план санацiї, згiдно з яким передбачено реструктуризацiю пiдприємства, проведення органiзацiйно-технiчних заходiв щодо покращення технiко-економiчних параметрiв i показникiв використання дiючого обладнання, розширення асортименту та покращення якостi продукцiї, що дозволить налагодити випуск конкурентної i лiквiдної продукцiї для внутрiшнього i зовнiшнього ринкiв споживання та покращить фiнансове становище пiдприємства.