Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Керуючий санацiєю       Рудницький О. С.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 20.06.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖИДАЧIВСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВИЙ КОМБIНАТ»
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 81700 м. Жидачiв вул. Фабрична, 4
4. Код за ЄДРПОУ 00278801
5. Міжміський код та телефон, факс (03239) 3-18-09 (03239) 3-18-32
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 20.06.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Вiдомостi НКЦПФР
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 00278801.smida.gov.ua в мережі Інтернет 20.06.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
10.08.2016 звільнено Тимчасово виконуючий обов'язки Голови Правлiння Чмихал Дмитро Павлович
0
Зміст інформації:
У зв’язку з ухвалою Господарського суду Львiвської областi вiд 10.08.2016 року за наслiдками розгляду у справi №914/4160/14 про банкрутство ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИДАЧIВСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВИЙ КОМБIНАТ» на пiдставi наказу ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИДАЧIВСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВИЙ КОМБIНАТ» №2 вiд 11.08.2016 року звiльнено Тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правлiння Чмихала Дмитра Павловича у зв’язку з припиненням процедури розпорядження майном ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИДАЧIВСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВИЙ КОМБIНАТ» i введенням процедури санацiї боржника ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИДАЧIВСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВИЙ КОМБIНАТ» строком на шiсть мiсяцiв. Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: припинення процедури розпорядження майном ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИДАЧIВСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВИЙ КОМБIНАТ» i введення процедури санацiї боржника ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИДАЧIВСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВИЙ КОМБIНАТ» строком на шiсть мiсяцiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа перебувала на посадi з 02.06.2016 року по 10.08.2016 року, не володiє часткою у статутному капiталi емiтента, не надала згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
10.08.2016 призначено Керуючий санацiєю Рудницький Олександр Станiславович
0
Зміст інформації:
Господарський суд Львiвської областi 10.08.2016 року на пiдставi розгляду у справi №914/4160/14 про банкрутство ухвалив призначити керуючим санацiєю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИДАЧIВСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВИЙ КОМБIНАТ» арбiтражного керуючого Рудницького Олександра Станiславовича (свiдоцтво №409 вiд 04.03.2013 р.; адреса проживання: 49000, м. Днiпро, вул. 152 Дивiзiї, буд. 2а, кв. 43; 49000, м. Днiпро, вул. Сiчеславська Набережна, буд. 29-а, а/с 365) у зв’язку з припиненням процедури розпорядження майном ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИДАЧIВСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВИЙ КОМБIНАТ» i введенням процедури санацiї боржника ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИДАЧIВСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВИЙ КОМБIНАТ» строком на шiсть мiсяцiв. Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: припинення процедури розпорядження майном ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИДАЧIВСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВИЙ КОМБIНАТ» i введення процедури санацiї боржника ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИДАЧIВСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВИЙ КОМБIНАТ» строком на шiсть мiсяцiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Iнформацiя про строк, на який призначено особу, вiдсутня. Iнформацiя про iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: ТОВ «ВАЛЕКС» код ЄДРПОУ 30660295 Ухвала вiд 25.04.2006 року розпорядник майна, Постанова вiд 09.04.2012 року лiквiдатор, ТОВ «ОРБ-СЕРВIС» код ЄДРПОУ 33837765 Постанова вiд 25.09.2007 року лiквiдатор, ТОВ «Приднiпровська кондитерська лiга» код ЄДРПОУ 32007232 Постанова вiд 13.09.2010 року лiквiдатор, Фiзична особа-пiдприємець Бурага Р.В. код ЄДРПОУ 20018183498 Постанова вiд 28.03.2013 року лiквiдатор, ТОВ «IНТЕРМЕДГАРАНТ» код ЄДРПОУ 36094858 Постанова вiд 25.09.2013 року Лiквiдатор, ТОВ «ЕКС-IН-БУД» код ЄДРПОУ 33114242 Постанова вiд 04.02.2014 року лiквiдатор, ТОВ «МЕДИК-ФАРМ» код ЄДРПОУ 36054752 Постанова вiд 06.02.2014 року лiквiдатор, ТОВ «IВАЛА» код ЄДРПОУ 31762007 Постанова вiд 11.02.2014 року лiквiдатор, ТОВ «ЯСОН ГРУП» код ЄДРПОУ 38434117 Постанова вiд 21.05.2014 року лiквiдатор, ТОВ «МСВ УКРБУД» код ЄДРПОУ 34682925 Постанова вiд 29.05.2014 року лiквiдатор, ТОВ «ЕЛIС-БУД» код ЄДРПОУ 38434054 Постанова вiд 29.05.2014 року лiквiдатор, ТОВ «ФАЙ-ТОРГ» код ЄДРПОУ 38434060 Постанова вiд 29.05.2014 року лiквiдатор, ТОВ «ВIДАР ТД» код ЄДРПОУ 38434096 Постанова вiд 29.05.2014 року лiквiдатор, ТОВ «МЕГА КОМП ТД» код ЄДРПОУ 38752959 Постанова вiд 29.05.2014 року лiквiдатор, ТОВ «МЕГА КОМПАНI» код ЄДРПОУ 38530418 Постанова вiд 29.05.2014 року лiквiдатор, ТОВ «IНМАР IНВЕСТ» код ЄДРПОУ 38433789 Постанова вiд 29.05.2014 року лiквiдатор, ТОВ «АСТЕР ГРУП» код ЄДРПОУ 38433773 Постанова вiд 29.05.2014 року лiквiдатор, ТОВ «ЛIНК ГРУП» код ЄДРПОУ 38432078 Постанова вiд 03.06.2014 року лiквiдатор, ТОВ «ФАТРОН» код ЄДРПОУ 38432062 Постанова вiд 05.06.2014 року лiквiдатор, ТОВ «ВЕЛОР IНВЕСТ» код ЄДРПОУ 38530402 Постанова вiд 05.06.2014 року лiквiдатор, ТОВ «АЛЬКАРЕН» код ЄДРПОУ 38280809, Постанова вiд 10.06.2014 року лiквiдатор, ПП «ВКФ ОКСАМИТ» код ЄДРПОУ 38598020 Постанова вiд 10.06.2014 року лiквiдатор, ТОВ «КИЇВ КОНТРАКТ» код ЄДРПОУ 38431818 Постанова вiд 12.06.2014 року лiквiдатор, ТОВ «IНТЕРНЕШНЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ IНВЕСТМЕНТ КОМПАНI» код ЄДРПОУ 35341266 Постанова вiд 30.10.2014 року лiквiдатор, ТОВ НВФ «ТЕХНОКРЕДО» код ЄДРПОУ 23074283 Ухвала вiд 11.12.2014 року Розпорядник майна, Постанова вiд 02.04.2015 року лiквiдатор, ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» код ЄДРПОУ 30195512 Постанова вiд 04.02.2015 року Лiквiдатор, ТОВ «СОДРУЖЕСТВО» код ЄДРПОУ 31497170 Постанова вiд 04.02.2015 року лiквiдатор, ПП «ЗГОДА-С» код ЄДРПОУ 34061993 Постанова вiд 12.02.2015 року лiквiдатор, ТОВ «Торговий Дiм «ТЕХНОКРЕДО» код ЄДРПОУ 37732968 Постанова вiд 12.02.2015 року лiквiдатор, ТОВ «ЕТЕМ-АЛЬЯНС» код ЄДРПОУ 34562671 Постанова вiд 31.03.2015 року лiквiдатор, ПП «ДНIПРОТЕХ КТ» код ЄДРПОУ 34462818 Постанова вiд 31.03.2015 року лiквiдатор, ТОВ «ВЕРIЛЛ ГРУП» код ЄДРПОУ 38974819 Постанова вiд 31.03.2015 року лiквiдатор, ТОВ «ЕСТИМА-ТРЕЙД» код ЄДРПОУ 33384491 Постанова вiд 31.03.2015 року лiквiдатор, ТОВ «СТАНДАРТ-ТЕХ-ЛИНК» код ЄДРПОУ 35682423 Постанова вiд 01.04.2015 року лiквiдатор, ТОВ «КОМПЛЕКС СИСТЕМИ» код ЄДРПОУ 38974756 Постанова вiд 01.04.2015 року лiквiдатор, ТОВ «ТРЕДСНАБ ЛТД» код ЄДРПОУ 38974740 Постанова вiд 01.04.2015 року лiквiдатор, ТОВ «МЕДIАН ФАРМ» код ЄДРПОУ 36906993 Постанова вiд 01.04.2015 року лiквiдатор, Дочiрнє пiдприємство Державна акцiонерна компанiя «ХДIБ УКРАЇНИ» «Кiровоградський комбiнат хлiбопродуктiв № 1» код ЄДРПОУ 00951907 Ухвала вiд 26.03.2015 року лiквiдатор, ТОВ «СТВ СТАЛЬ» код ЄДРПОУ 35739929 Постанова вiд 06.04.2015 року лiквiдатор, ПП «СВ-ПРОМХIМПОСТАВКА» код ЄДРПОУ 34561285 Постанова вiд 08.04.2015 року лiквiдатор, ТОВ «ПОЛIКС» код ЄДРПОУ 32713558 Постанова вiд 14.04.2015 року лiквiдатор, ТОВ «СТАЛЬАВТОТРАНС» код ЄДРПОУ 38976947 Постанова вiд 14.04.2015 року лiквiдатор, ТОВ «ТОРГОВИЙ ДIМ «ЗГОДА» код ЄДРПОУ 37732947 Ухвала вiд 01.12.2015 року Розпорядник майна, Постанова вiд 25.02.2016 року лiквiдатор, ТОВ «БЛАЗИУС» код ЄДРПОУ 39102866 Постанова вiд 24.05.2016 року лiквiдатор, ПАТ «ЖИДАЧIВСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВИЙ КОМБIНАТ» код ЄДРПОУ 00278801 Ухвала вiд 10.08.2016 року керуючий санацiєю, ТОВ «ВIКТОРI ЛIНК» код ЄДРПОУ 39801446 Постанова вiд 25.04.2017 року лiквiдатор. Часткою у статутному капiталi Товариства не володiє.
10.08.2016 припинено повноваження Арбiтражний керуючий Каганяк Iгор Ярославович
0
Зміст інформації:
Господарський суд Львiвської областi 10.08.2016 року на пiдставi розгляду у справi №914/4160/14 про банкрутство ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИДАЧIВСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВИЙ КОМБIНАТ» ухвалив припинити повноваження розпорядника майна арбiтражного керуючого Каганяка Iгора Ярославовича у зв’язку з припиненням процедури розпорядження майном ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИДАЧIВСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВИЙ КОМБIНАТ» i введенням процедури санацiї боржника ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИДАЧIВСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВИЙ КОМБIНАТ» строком на шiсть мiсяцiв. Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: припинення процедури розпорядження майном ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИДАЧIВСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВИЙ КОМБIНАТ» i введення процедури санацiї боржника ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИДАЧIВСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВИЙ КОМБIНАТ» строком на шiсть мiсяцiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа перебувала на посадi з 10.12.2014 року по 10.08.2016 року, не володiє часткою у статутному капiталi емiтента, не надала згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.