Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Керуючий санацiєю       Рудницький О. С.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 20.06.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖИДАЧIВСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВИЙ КОМБIНАТ»
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 81700 м. Жидачiв вул. Фабрична, 4
4. Код за ЄДРПОУ 00278801
5. Міжміський код та телефон, факс (03239) 3-18-09 (03239) 3-18-32
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 20.06.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Вiдомостi НКЦПФР
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 00278801.smida.gov.ua в мережі Інтернет 20.06.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п Дата зміни Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6 7
3 27.12.2016 10.01.2017 ХЕЛIФIЛД ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД 55192 0 12.089903
Зміст інформації:
За наслiдками отримання емiтентом iнформацiйної довiдки вiд центрального депозитарiю ПАТ «НДУ» щодо iнформацiї про акцiонерiв, якi володiють 10% та бiльше вiдсоткiв статутного капiталу емiтента станом на 27.12.2016 року (вих. №124243 вiд 04.01.2017 року) (дата отримання довiдки емiтентом 10.01.2017 року) ПАТ «ЖЦПК» повiдомляє вiдомостi про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме:
станом на дату облiку 27.12.2016 року розмiр частки акцiонера-юридичної особи ХЕЛIФIЛД ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД (мiсцезнаходження - 35 Баррак Роуд, Белiз Сiтi, Белiз; реєстрацiйний код 55192) став бiльше 10 вiдсоткiв голосуючих акцiй.
Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй до змiни розмiру пакета акцiй - 0 %.
Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй пiсля змiни розмiру пакета акцiй – 12,089903 %.
Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни розмiру пакета акцiй – 0%.
Вiдомостi про розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля змiни розмiру пакета акцiй не надається у зв’язку iз вiдсутнiстю зазначеної iнформацiї в iнформацiйнiй довiдцi ПАТ «НДУ».
1 27.12.2016 10.01.2017 ГАРЕЛIО ТРЕЙДIНГ ЛТД. (GARELIO TRADING LTD.) 553305 21.1175 0
Зміст інформації:
За наслiдками отримання емiтентом iнформацiйної довiдки вiд центрального депозитарiю ПАТ «НДУ» щодо iнформацiї про акцiонерiв, якi володiють 10% та бiльше вiдсоткiв статутного капiталу емiтента станом на 27.12.2016 року (вих. №124243 вiд 04.01.2017 року) (дата отримання довiдки емiтентом 10.01.2017 року) ПАТ «ЖЦПК» повiдомляє вiдомостi про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме:
станом на дату облiку 27.12.2016 року розмiр частки акцiонера-юридичної особи ГАРЕЛIО ТРЕЙДIНГ ЛТД. (GARELIO TRADING LTD.) (мiсцезнаходження – Британськi Вiргiнськi ост. Вантерпул Плаза, Вiкхемз Кей 1, Роуд Таун, Тортола, П.С. 873; Британськi Вiргiнськi Ост; реєстрацiйний код 553305) став менше 10 вiдсоткiв голосуючих акцiй.
Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй до змiни розмiру пакета акцiй - 21,1175 %.
Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй пiсля змiни розмiру пакета акцiй – 0 %.
Вiдомостi про розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни розмiру пакета акцiй не надається у зв’язку iз вiдсутнiстю зазначеної iнформацiї в iнформацiйнiй довiдцi ПАТ «НДУ».
Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля змiни розмiру пакета акцiй – 0%.
2 27.12.2016 10.01.2017 ВАЛТIНО КОНТIНЕНТАЛ С.А. (VALTINO CONTINENTAL S.A.) 349828 21.1175 0
Зміст інформації:
За наслiдками отримання емiтентом iнформацiйної довiдки вiд центрального депозитарiю ПАТ «НДУ» щодо iнформацiї про акцiонерiв, якi володiють 10% та бiльше вiдсоткiв статутного капiталу емiтента станом на 27.12.2016 року (вих. №124243 вiд 04.01.2017 року) (дата отримання довiдки емiтентом 10.01.2017 року) ПАТ «ЖЦПК» повiдомляє вiдомостi про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме:
станом на дату облiку 27.12.2016 року розмiр частки акцiонера-юридичної особи ВАЛТIНО КОНТIНЕНТАЛ С.А. (VALTINO CONTINENTAL S.A.) (мiсцезнаходження - Вантерпул Плаза, 2-й поверх, Вiкхемз Кей 1, Роуд Таун, Tortola, *; Британськi Вiргiнськi Ост; реєстрацiйний код 349828) став менше 10 вiдсоткiв голосуючих акцiй.
Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй до змiни розмiру пакета акцiй - 21,1175 %.
Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй пiсля змiни розмiру пакета акцiй – 0 %.
Вiдомостi про розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни розмiру пакета акцiй не надається у зв’язку iз вiдсутнiстю зазначеної iнформацiї в iнформацiйнiй довiдцi ПАТ «НДУ».
Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля змiни розмiру пакета акцiй – 0%.
4 27.12.2016 10.01.2017 ХЕНГЛI IНТЕРНЕЙШIОНАЛ ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД 569540 0 20.154014
Зміст інформації:
За наслiдками отримання емiтентом iнформацiйної довiдки вiд центрального депозитарiю ПАТ «НДУ» щодо iнформацiї про акцiонерiв, якi володiють 10% та бiльше вiдсоткiв статутного капiталу емiтента станом на 27.12.2016 року (вих. №124243 вiд 04.01.2017 року) (дата отримання довiдки емiтентом 10.01.2017 року) ПАТ «ЖЦПК» повiдомляє вiдомостi про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме:
станом на дату облiку 27.12.2016 року розмiр частки акцiонера-юридичної особи ХЕНГЛI IНТЕРНЕЙШIОНАЛ ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД (мiсцезнаходження - Вантерпул Плаза, П.С. 873, Вiкхемз Кей 1, Роуд Таун, Тортола, Британськi Вiргiнськi Ост; реєстрацiйний код 569540) став бiльше 10 вiдсоткiв голосуючих акцiй.
Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй до змiни розмiру пакета акцiй - 0 %.
Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй пiсля змiни розмiру пакета акцiй – 20,154014 %.
Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни розмiру пакета акцiй – 0%.
Вiдомостi про розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля змiни розмiру пакета акцiй не надається у зв’язку iз вiдсутнiстю зазначеної iнформацiї в iнформацiйнiй довiдцi ПАТ «НДУ».